Legislaţie

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea societăţii:
• Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comerţului, actualizată în 28.12.2006
• Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale;
• Legea nr. 107/1996 privind legea apelor, modificată şi completată; 
• Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 
• Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale; 
• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
• Hotărârea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a ântreprinderilor publice
• Ordinul nr. 400/2015 al Secretariatului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice
• Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale
• Hotărârea nr 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune
• Ordonanța nr. 119/1999 privid controlul intern și controlul financiar preventiv

• Hotărârea nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată şi completată de HG.352/2005; 

• Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile; 
• Legea nr. 311/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile; 
• Ordinul nr. 140/2003 al Ministerului Administraţiei Publice - Regulament privind acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul serviciilor publice de gospodarie comunală, condiţiile de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora; 
• Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor de înregistrare în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale , persoanelor juridice , înregistrarea fiscală a acestora precum şi autorizarea funcţionării persoanelor juridice.
• Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Serviciilor Publice de Apă şi Canalizare din  Satu Mare, aprobat prin 
• Hotărârea Consiliului Local nr. 78/28.04.2005
• Hotărârea nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
• Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
• Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa şi canalizare; 
• Legea nr. 441/2006 pentru completarea şi modificarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi a Legii nr. 26 privind Registrul Comerţului; 
• Legea nr. 516/2006 privind completarea Legii nr. 302/2005 pentru modificarea şi completarea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale;